நான் இன்னும் நாத்திகனா?

6 அக்டோபர் 2022

முகப்பு > தொகுப்புகள் > வளையொலி

நான் இன்னும் நாத்திகனா?


இந்த வளையொலியில் விவாதித்த கருத்துக்களின் எழுத்து வடிவம்
Book: Understand Philosophy of Science by Mel Thompson
Blog as theist: https://blog.smileprem.com/what-if-there-is-god/
Blog as wondering who I am: https://blog.smileprem.com/who-writes-this-blog/
Allegory of the Cave: https://scholar.harvard.edu/files/seyer/files/plato_republic_514b-518d_allegory-of-the-cave.pdf

முகப்பு > தொகுப்புகள் > வளையொலி

டுவிட்டரில் பகிர
முகநூலில் பகிர

<< பழையன புதியன


முகப்பு  |  வலையூட்டம்  |  வலைப்பதிவு  |  Blog

copyleft @ 2009.